SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÂY

SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÂY

chất lượng - hiệu quả - an toàn

VIÊN GA3 | THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG - TĂNG NĂNG XUẤT CÂY TRỒNG

  • Tăng khả năng neo quả trên cây
  • Kích thích thân cây phát triển
  • Giúp hình thành chồi nách nhiều hơn
  • Tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt
  • Gia tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản
  • Thúc đẩy sự phân chia của tế bào sinh trưởng theo chiều ngang
  • Kích thích mạnh mẽ sự tăng trưởng của thân và hoa