SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÂY

SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÂY

chất lượng - hiệu quả - an toàn

STAR N-JACK | TĂNG CƯỜNG QUANG HỢP – THÚC ĐẨY SINH TRƯỞNG

  • Phân chia tế bào, tăng cường chất diệp lục trong lá, thúc đẩy sự quang hợp, sự nảy mầm.
  • Phát triển chồi, cành, thân, lá, làm xanh lá, dày lá, mướt lá, mập thân.
  • Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ.
  • Tổng hợp các chất tạo nên sinh khối quyết định năng suất cây trồng.
  • Phát triển mạnh mẽ cho cây tơ, cây con.

YOO CANXI+MG | TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - HẠN CHẾ RỤNG BÔNG, TRÁI NON

  • ĐIỀU TIẾT QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT
  • TĂNG ĐỀ KHÁNG - CỨNG CÂY
  • ỔN ĐỊNH pH ĐẤT, TRUNG HÒA AXIT HỮU CƠ TRONG CÂY
  • GIÚP GIẢI ĐỘC TỐ, NGỘ ĐỘC ĐẠM, NGỘ ĐỘC HỮU CƠ
  • HẠN CHẾ RỤNG BÔNG, RỤNG TRÁI NON